Statut

Statut stowarzyszenia

Pomorskie Stowarzyszenie Modelarzy Kolejowych „eSeMka”

Postanowienia ogólne
 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Pomorskie Stowarzyszenie Modelarzy Kolejowych „eSeMka”, dalej zwane „Stowarzyszeniem” działa na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r Prawo o Stowarzyszeniach (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 210, ze zm.) oraz postanowień niniejszego Statutu.
 2. Stowarzyszenie jest dobrowolnym, samorządnym i trwałym zrzeszeniem o celach niezarobkowych, realizującym swoje cele statutowe związane ze sprawami: Popularyzacja modelarstwa redukcyjnego oraz mogące reprezentować interesy swoich członków wobec organów władzy publicznej.
 3. Siedzibą Stowarzyszenia jest Gdańsk. Stowarzyszenie działa na terenie całego kraju Rzeczypospolitej Polskiej. Ewentualna działalność na terenie innego państwa oznacza konieczność poszanowania i działania w oparciu o prawo również tego kraju.
 4. Stowarzyszenie jest zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym i z tego tytułu posiada osobowość prawną.
 5. Stowarzyszenie może być członkiem innych organizacji o podobnym profilu działania na zasadach pełnej autonomii.
 6. Z poszanowaniem odpowiednich przepisów prawa, Stowarzyszenie może używać własne:
  1. pieczęci;
  2. inne oznakowanie;
  3. znaki graficzne.
 7. Stowarzyszenie jest zawiązane na czas nieograniczony.
 8. Działalność Stowarzyszenia oparta jest przede wszystkim na pracy społecznej członków.
 9. Do prowadzenia swoich spraw stowarzyszenie może zatrudniać pracowników, w tym swoich członków.
Cele i formy działania
 1. Celem działania Stowarzyszenia jest:
  1. popularyzowanie modelarstwa kolejowego oraz propagowanie wiedzy na temat kolei;
  2. podejmowanie działań na rzecz pielęgnowania tradycji polskiego kolejnictwa oraz polskiego przemysłu związanego z kolejnictwem;
  3. popieranie działalności naukowej, naukowo-technicznej, popularyzatorskiej i wydawniczej poświęconej tematyce kolejowej oraz prowadzenie takiej działalności we własnym zakresie;
  4. prowadzenie działalności popularyzatorskiej i instruktażowej w zakresie modelarstwa;
  5. podejmowanie działań dla zapewnienia rozwoju psychofizycznego, wychowania, doskonalenia uzdolnień i sprawności, zachowania zdrowia człowieka, w tym w szczególności dzieci i młodzieży oraz krzewienia wiedzy i utrwalania zwyczajów w tym zakresie;
  6. ochrona interesów członków Stowarzyszenia oraz wspomaganie organizacyjne ich statutowych działań.
 2. Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
  1. współpracę z przedsiębiorcami kolejowymi, organizatorami przewozów kolejowych, kolejami użytku publicznego i niepublicznego
  2. współpracę z organami administracji państwowej, samorządowej, jednostkami samorządu terytorialnego, organizacjami pozarządowymi, inicjatywami obywatelskimi, grupami społecznymi, osobami fizycznymi i prawnymi, placówkami muzealnymi, ekspozycyjnymi, badawczymi, naukowymi i edukacyjnymi, w tym szkołami oraz innymi instytucjami, których działalność zbieżna jest z celami stowarzyszenia
  3. organizowanie i współuczestniczenie w organizowaniu imprez, wystaw, pokazów, szkoleń i warsztatów związanych z realizacją celów Stowarzyszenia
  4. prowadzenie działalności kulturalnej, krajoznawczej oraz edukacyjno —wychowawczej dzieci, młodzieży i dorosłych
  5. podejmowanie działań zmierzających do rozwijania modelarstwa i zamiłowań do kolejnictwa wśród młodzieży i dorosłych
  6. inne działania, zgodne z celami statutowymi Stowarzyszenia, inspirowane przez Walne Zebranie Członków oraz Zarząd
Członkowie, ich prawa i obowiązki
 1. Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
  1. Członków zwyczajnych;
  2. Członków wspierających;
  3. Członków honorowych;
 2. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być każda osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat, pragnie czynnie realizować cele Stowarzyszenia, złożyła deklarację na piśmie i otrzymała pozytywną rekomendację dwóch członków zwyczajnych Stowarzyszenia.
 3. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia można zostać również mając ukończone 16 lat za pisemną zgodą rodziców lub opiekunów prawnych i z zastrzeżeniem nie korzystania z biernego prawa wyborczego.
 4. Nie później niż 2 miesiące od otrzymania pisemnej deklaracji członkowskiej, Zarząd podejmuje uchwałę o przyjęciu nowego członka zwyczajnego do Stowarzyszenia.
 5. Członkiem wspierającym może być każda osoba fizyczna lub prawna, która opiera jego działalność oraz deklaruje pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów Stowarzyszenia i pomoc taką będzie realizować.
 6. Nie później niż 2 miesiące od otrzymania pisemnej deklaracji członkowskiej, Zarząd podejmuje uchwałę o przyjęciu nowego członka wspierającego do Stowarzyszenia.
 7. Członkiem honorowym może być każda osoba, która wniosła znaczny wkład w działalność i rozwój Stowarzyszenia.
 8. Członkowie honorowi są przyjmowani na podstawie uchwały Walnego Zebrania, na wniosek co najmniej 3/5 z całkowitej ilości członków Stowarzyszenia.
 9. Członkowie zwyczajni mają prawo:
  1. biernego i czynnego udziału w wyborach do władz Stowarzyszenia;
  2. organizowania i brania udziału we wszelkiej działalności Stowarzyszenia;
  3. brania udziału w zebraniach i wszelkich wydarzeniach organizowanych lub związanych z działalnością Stowarzyszenia.
  4. zgłaszania wniosków co do podejmowania lub podejmowanych działań przez Stowarzyszenie.
 10. Członkowie zwyczajni mają obowiązek:
  1. brania udziału w działalności Stowarzyszenia i w realizacji jego celów;
  2. uczestniczenia w Walnych Zebraniach członków Stowarzyszenia;
  3. przestrzegania statutu i wszystkich uchwał władz Stowarzyszenia;
  4. regularnego opłacania składek członkowskich.
 11. Członkowie wspierający i honorowi nie posiadają biernego oraz czynnego prawa wyborczego. Mogą brać udział w Walnym Zebraniu, służąc głosem doradczym. Pozostałe uprawnienia członków zwyczajnych, są właściwe również dla członków wspierających.
 12. Członek honorowy nie ponosi opłat członkowskich
 13. Członek wspierający ma obowiązek wywiązywać się z zadeklarowanych świadczeń na rzecz Stowarzyszenia, przestrzegać Statut oraz uchwał władz Stowarzyszenia.
 14. Utrata członkostwa w Stowarzyszeniu następuje na skutek:
  1. Pisemnej rezygnacji złożonej na ręce Zarządu Stowarzyszenia.
  2. Wykluczenia członka przez Zarząd z powodów:
   1. łamania statutu i uchwał władz Stowarzyszenia;
   2. notorycznego nie brania udziału w pracach Stowarzyszenia;
   3. niepłacenia składek członkowskich do końca drugiego kwartału danego roku;
   4. na pisemny wniosek co najmniej 1/5 członków Stowarzyszenia;
  3. utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądowego.
  4. śmierci członka Stowarzyszenia lub utraty osobowości prawnej przez członka Stowarzyszenia, który jest osobą prawną.
 15. Zarząd podejmuje uchwałę o wykluczeniu lub przyjęciu rezygnacji na najbliższym posiedzeniu.
 16. Od uchwały władz Stowarzyszenia w sprawie przyjęcia w poczet członków Stowarzyszenia lub pozbawienia członkostwa Stowarzyszenia zainteresowanemu przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania złożone w terminie 14 dni od dnia otrzymania uchwały. Uchwała Walnego Zebrania jest ostateczna.
Władze Stowarzyszenia
 1. Władzami Stowarzyszenia są:
  1. Walne Zebranie;
  2. Zarząd;
  3. Komisja Rewizyjna;
 2. Kadencja władz Stowarzyszenia trwa 4 lata.
 3. Wybór władz odbywa się na posiedzeniu Walnego Zebrania w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów. Walne Zebranie może zdecydować o przeprowadzeniu głosowania tajnego.
 4. Członkowie władz mogą sprawować swoje funkcje dłużej niż jedną kadencję.
 5. Zmniejszenie się składu władz Stowarzyszenia w czasie trwania kadencji powoduje konieczność powołania innych osób na ich miejsce, które może być dokonane poprzez pozostałych członków organu, który uległ zmniejszeniu.
 6. W razie istotnego zmniejszenia się składu organu, o którym mowa w ustępie poprzedzającym, co najmniej o połowę składu tego organu, niezbędne jest przeprowadzenie kolejnych wyborów przez Walne Zebranie.
 7. Uchwały władz Stowarzyszenia są podejmowane w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania. W razie równości głosów rozstrzyga głos przewodniczącego.
 8. Jeśli podjęcie uchwały wymaga przeprowadzenia głosowania w dwóch turach, w pierwszej turze obowiązują zasady podejmowania uchwał, opisane w ustępie poprzednim, w drugiej turze nie wymaga się obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.
Walne Zebranie
 1. Walne Zebranie jest najwyższą władzą Stowarzyszenia, które podejmuje najważniejsze decyzje w formie uchwał Stowarzyszenia.
 2. W Walnym Zebraniu biorą udział:
  1. członkowie zwyczajni, dysponujący biernym i czynnym prawem wyborczym w głosowaniach przeprowadzanych podczas obrad Walnego Zebrania;
  2. członkowie wspierający, honorowi i zaproszeni goście, którzy dysponują głosem doradczym, nie mają biernego ani czynnego prawa wyborczego w głosowaniach przeprowadzanych podczas obrad Walnego Zebrania.
 3. Walne Zebranie może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
 4. Zwyczajne Walne Zebranie odbywa się raz w roku i jest zwoływanie przez Zarząd Stowarzyszenia.
 5. Nadzwyczajne Walne Zebranie powinno być zwołane nie później niż w ciągu miesiąca od daty podjęcia inicjatywy lub zgłoszenia wniosku.
 6. Co 4 lata Zarząd zwołuje zwyczajne Walne Zebranie, na którym przeprowadza się wybory na członków władz Stowarzyszenia.
 7. Nadzwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd:
  1. z własnej inicjatywy;
  2. na wniosek Komisji Rewizyjnej;
  3. na pisemny wniosek co najmniej 2/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia.
 8. Zarząd zawiadamia członków Stowarzyszenia o terminie, miejscu i proponowanym porządku obrad, co najmniej 14 dni przed terminem wyznaczonym na przeprowadzenie Walnego Zebrania.
 9. Brak wymaganego kworum podczas obrad Walnego Zebrania powoduje konieczność rozwiązania odbywającego się Walnego Zebrania i wyznaczenia przez Zarząd innego terminu na przeprowadzenie Walnego Zebrania, które powinno się odbyć nie później niż w terminie miesiąca od dnia odbycia się Walnego Zebrania, na którym zabrakło wymaganego kworum. Brak wymaganego kworum na drugim wyznaczonym Walnym Zebraniu nie powoduje konieczności jego rozwiązania i wyznaczenia nowego terminu: Walne Zebranie przeprowadza głosowanie mimo braku kworum.
 10. Walne Zebranie:
  1. wybiera i odwołuje władze Stowarzyszenia;
  2. określa działania i rozwój Stowarzyszenia;
  3. uchwala regulamin obrad Walnego Zebrania;
  4. podejmuje uchwały w sprawie nadania członkostwa honorowego;
  5. na wniosek Komisji Rewizyjnej udziela absolutorium Zarządowi;
  6. rozpatruje i zatwierdza sprawozdania władz Stowarzyszenia;
  7. rozpatruje odwołania od uchwał Zarządu;
  8. uchwala zmiany statutu;
  9. podejmuje uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku.
Zarząd
 1. Zarząd jest naczelną władzą Stowarzyszenia, kieruje on całokształtem działalności Stowarzyszenia, zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania Członków, reprezentuje je na zewnątrz i ponosi odpowiedzialność przed Walnym Zebraniem Członków.
 2. Zarząd składa się z 3 – 5 członków, w tym Prezesa i dwóch wiceprezesów
 3. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej niż dwa razy w roku.
 4. Do zakresu działania Zarządu Stowarzyszenia należy:
  1. Realizowanie uchwał Walnego Zebrania Członków.
  2. Ustalanie planów działalności i budżetu Stowarzyszenia oraz zatwierdzanie sprawozdań z ich wykonania.
  3. Zarządzanie majątkiem i funduszami Stowarzyszenia.
  4. Zwoływanie Walnych Zebrań Członków.
  5. Uchwalanie regulaminów i wszelkich niezbędnych przepisów dotyczących wewnętrznej działalności Stowarzyszenia.
  6. Powoływanie i rozwiązywanie sekcji zainteresowań i komisji problemowych stanowiących jego organy pomocnicze oraz uchwalanie ich regulaminów działania.
  7. Reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz.
  8. Uchwalanie wysokości składek członków Stowarzyszenia oraz innych świadczeń na rzecz Stowarzyszenia.
  9. Podejmowanie uchwał w sprawach Stowarzyszenia nie należących do właściwości innych władz.
Komisja Rewizyjna
 1. Komisja Rewizyjna jest to organ władzy Stowarzyszenia, który sprawuje kontrolę nad działalnością Stowarzyszenia.
 2. Komisja Rewizyjna składa się z co najmniej 2 osób, w tym z przewodniczącego Komisji Rewizyjnej, który jest wybierany przez Komisję Rewizyjną na jej pierwszym posiedzeniu.
 3. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej zwoływane są przez jej przewodniczącego, nie rzadziej niż raz na rok.
 4. Członek Stowarzyszenia będący pracownikiem Stowarzyszenia nie może kandydować lub pełnić funkcji członka Komisji Rewizyjnej.
 5. Komisja Rewizyjna:
 6. kontroluje działalność Stowarzyszenia;
  1. kontroluje działalność Zarządu, w tym sprawozdania i bilanse przyjęte przez Zarząd;
  2. sporządza sprawozdania wraz z oceną działalności Stowarzyszenia i jego Zarządu, które jest rozpatrywane na Walnym Zebraniu.
  3. wnioskuje o udzielenie absolutorium Zarządowi przez Walne Zebranie;
  4. może wnioskować o zwołanie zwyczajnego Walnego Zebrania, w razie braku zwołania go przez Zarząd w określonym w statucie terminie;
  5. może wnioskować o zwołanie nadzwyczajnego Walnego Zebrania;
  6. może wnioskować o pozbawienie członkostwa w Zarządzie, w razie bezczynności członka Zarządu;
  7. może wnioskować o odwołanie całego Zarządu Stowarzyszenia, w razie jego bezczynności.
Majątek i gospodarka finansowa Stowarzyszenia
 1. Stowarzyszenie uzyskuje środki finansowe na działania statutowe Stowarzyszenia ze składek członkowskich, wpisowego, środków z funduszy publicznych, grantów, kontraktów, zlecenia usług, świadczeń członków wspierających, darowizn, odsetek od kapitału, lokat, akcji, odpisów na 1% podatku dochodowego od osób fizycznych, ze zbiórek publicznych, kampanii, nawiązek sądowych, spadków, zapisów, sponsoringu, dochodów z działalności odpłatnej z pożytku publicznego bądź innych, nie wymienionych źródeł finansowania, które zostały przyjęte na podstawie odrębnych uchwał władz Stowarzyszenia.
 2. Wszelkie środki pieniężne mogą być przechowywane wyłącznie na koncie Stowarzyszenia.
 3. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 4. Decyzję w sprawie nabywania, zbywania lub obciążania majątku Stowarzyszenia podejmuje Zarząd.
 5. Składki członkowskie wpłaca się do końca pierwszego kwartału każdego roku.
 6. Nowo wybrani członkowie wpłacają składki według reguł określonych w odrębnych uchwałach.
 7. Wysokość składek członkowskich jest uregulowana w Regulaminie Stowarzyszenia.
 8. Zabrania się:
  1. udzielania pożyczek lub zabezpieczeń majątkowych z majątku należącego do Stowarzyszenia, w stosunku do jego członków, członków organów Stowarzyszenia i pracowników oraz osób, z którymi pozostają oni w związku małżeńskim, wspólnym pożyciu, stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa, przysposobienia, opieki lub kurateli;
  2. przekazywania majątku Stowarzyszenia na rzecz osób wymienionych w poprzednim punkcie, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności przekazania majątku Stowarzyszenia bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach;
  3. wykorzystania majątku Stowarzyszenia na cel inny niż statutowy;
  4. zakupu towarów lub usług od podmiotów wskazanych w punkcie A. niniejszego ustępu, na zasadach mniej korzystnych np. po cenach wyższych niż zasady lub ceny rynkowe.
 9. Zarząd może podjąć decyzję w odrębnej uchwale o przekazaniu swojego majątku na podstawie umowy użyczenia, według art. 710 Kodeksu Cywilnego, jednostkom organizacyjnym posiadającym osobowość prawną. W przypadku likwidacji jednostki, majątek wcześniej jej przekazany, przejmuje Zarząd.
 10. Do zawierania umów, udzielania pełnomocnictwa i składania innych oświadczeń woli w szczególności w sprawach majątkowych wymagane są podpisy dwóch członków Zarządu działających łącznie.
Przepisy ogólne i końcowe
 1. Zmiana statutu Stowarzyszenia lub rozwiązanie Stowarzyszenia następuje na podstawie uchwały podjętej przez Walne Zebranie większością 2/3 głosów przy obecności:
  1. w pierwszym terminie – co najmniej połowy liczby członków Stowarzyszenia;
  2. w drugim terminie – zwykłą większością głosów, lecz przy obecności nie mniej niż 1/4 liczby członków Stowarzyszenia.
 2. Wraz z uchwałą o rozwiązaniu Stowarzyszenia, Walne Zebranie podejmuje uchwałę o przeznaczeniu majątku Stowarzyszenia i powołaniu Komisji Likwidacyjnej.
 3. W razie gdyby którekolwiek z postanowień niniejszego Statutu było lub miało stać się nieważne lub bezskuteczne, ważność całego Statutu w pozostałej części zostaje nienaruszona. W takim przypadku Strony zastąpią nieważne lub bezskuteczne postanowienie innym, które możliwie najwierniej oddaje zamierzony cel. Odpowiednio dotyczy to także ewentualnych luk w Statucie.
 4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Statucie mają zastosowanie odpowiednie przepisy Prawa o Stowarzyszeniach oraz przepisy Kodeksu Cywilnego.