• Celem działania Stowarzyszenia jest:
  • popularyzowanie modelarstwa kolejowego oraz propagowanie wiedzy na temat kolei;
  • podejmowanie działań na rzecz pielęgnowania tradycji polskiego kolejnictwa oraz polskiego przemysłu związanego z kolejnictwem;
  • popieranie działalności naukowej, naukowo-technicznej, popularyzatorskiej i wydawniczej poświęconej tematyce kolejowej oraz prowadzenie takiej działalności we własnym zakresie;
  • prowadzenie działalności popularyzatorskiej i instruktażowej w zakresie modelarstwa;
  • podejmowanie działań dla zapewnienia rozwoju psychofizycznego, wychowania, doskonalenia uzdolnień i sprawności, zachowania zdrowia człowieka, w tym w szczególności dzieci i młodzieży oraz krzewienia wiedzy i utrwalania zwyczajów w tym zakresie;
  • ochrona interesów członków Stowarzyszenia oraz wspomaganie organizacyjne ich statutowych działań.

Więcej w Statucie